המקרים בהם לרוב נוצרת השבחה, הינם כאשר בעקבות אישור תכנית או קבלת הקלה בעל המקרקעין יכול לבנות בנוסף לקיים תוספת בניה כגון חדר/בית/קומה נוספת וכיוצ"ב. כמו כן, גם במקרים בהם ניתנת הרשאה לשימוש חורג, כגון שימוש לתעשייה או למסחר נוצרת השבחה.
חובת תשלום היטל ההשבחה קמה בעת מימוש הזכויות במקרקעין. מימוש זכויות יכול להיות, במכירת הזכויות במקרקעין, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בטאבו. גם קבלת היתר בניה או היתר לשימוש חורג במקרקעין, בהסתמך על תכנית, הקלה או שימוש חורג יקימו חובת תשלום היטל השבחה. יש לציין כי לא כל העברה של זכויות במקרקעין תיחשב כמימוש זכויות לצורך היטל השבחה, ויש לבחון כל מקרה לגופו. לאור העובדה שהנך עתיד למכור את הדירה ונראה שאושרה תכנית המאפשרת לך תוספת בניה אכן תידרש לשלם היטל השבחה.