את הבעלות ברכב עצמו אתה עדיין לא יכול להעביר בטרם השלמתם את הרכישה. אתה יכול להמחות לגרושתך מחצית מזכויותיך ברכב באופן יחסי בהתאם למה ששולם על ידכם בגין הרכישה עד כה והיא תצטרך להשלים את היתרה לצורך השלמת הרכישה וקבלת הבעלות ברכב.