ראשית, יש לקרוא את הוראות ההסכם בינך לבין המתווך.
ככל אין סתירה בין הפרסום לבין הוראות ההסכם ו/או אין סתירה-פגיעה בין הפרסום לבין פעולת השיווק של המתווך, אזי אין מניעה ברורה. אולם, יש לקחת בחשבון, כי הסכם בלעדיות הינו מחייב ואף אם הדירה תימכר שלא באמצעות המתווך אלא באמצעות הפרסום שלך, עדיין תחויב בעמלת התיווך בהתאם להסכם הבלעדיות, וזאת בכפוף לכך שהמתווך עמד בהוראות הדין הקבועות בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.