ככל והחייב יעמוד בצו התשלומים הוא יוכל לבקש להסיר את ההגבלות החלות עליו.