במקרים מסוימים הדבר אפשרי. בכל אופן, עובד חייב להשתכר בכל חודש לפחות את שכר המינימום, ככל וההכנסה מעמלות הינה מתחת לשכר המינימום החודשי חייב יהיה המעביד להשלים לאותו עובד את שכרו עד לגובה שכר המינימום החודשי