לידיעתך בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד (לא תאגיד) לתשלום סכום שאינו עולה על 33,800 ₪, או למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה, לפי העניין, אינו עולה על הסכום האמור. לפיכך, תביעתך עומדת בתנאי זה.
עליך לדעת, שייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו. לפיכך, יהיה עליך לייצג את עצמך במקרה ותגיש תביעה כאמור, ורק בנסיבות מאוד חריגות בית משפט יתיר ייצוג על ידי עורך דין.
כמו כן, בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר, והינו רשאי לפעול בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
ההליך הינו הליך די מהיר, ואיננו יקר באופן יחסי.