החל מיום 1 בינואר 2014 (יום המעבר), תוקן חוק מיסוי מקרקעין ובוטל הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים כל 4 שנים (הוראה שהייתה רלוונטית למי שהחזיק 2 דירות ומעלה בו זמנית). משמעות הביטול הינה, כי מיום 1.1.2014 ועד יום 31.12.17 (תקופת המעבר), מוכר הנמנה על אוכלוסיית מרובי הדירות יחויב במס שבח בגין מכירת כל אחת ואחת מדירותיו עד אשר יהפוך לבעלים של דירה יחידה.
יחד עם זאת יש לציין, שבתיקון לחוק נקבעה שיטה חדשה לחישוב מס השבח למוכר מרובה דירות (חישוב ליניארי חדש), בכפוף לכך שהמכירה אכן עומדת בתנאים החדשים שנקבעו בתיקון לחוק. משמעות אופן החישוב החדש (במידה והמכירה עומדת בתנאים), הינה שלמוכר שימכור בסמוך ליום המעבר דירה ישנה, לא תהא חבות משמעותית במס שבח.
יצוין, כי הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני וכי יש לבחון כל מקרה לגופו.