המשמעות הינה שיהיה קושי ברישום הנכס על שם הרוכש, ככל והחברה לא שילמה את המיסים שהייתה צריכה לשלם בגין העסקה (מה שקורה במרבית המקרים), לפיכך יש לבחון אילו מיסים לא שולמו על ידה.
בעניין זה קיימת פסיקה המבחינה בין סוגים שונים של חבויות במס – לפיה חוב בגין אי תשלום מס שבח אינו דומה לחוב בגין אי תשלום מס רכוש או מס רכישה. חוב בגין אי תשלום מס השבח אינו חוסה תחת סעיף 11א(1) לפקודת המיסים (גביה), ועל כן, לא יזכה למעמד של שיעבוד ראשון על המקרקעין ואינו בדרגת נשייה ראשונה, ויראה כחוב רגיל.
לפיכך במקרה כאמור וככל ומדובר בחוב בגין אי תשלום מס שבח, רשות המסים יכולה לקבל כספים מתוך קופת הכינוס באופן יחסי לגובה החוב, בשיעור דומה ליתר הנושים הרגילים של החברה, וזאת בתנאי שהוגשה על ידי רשות המסים תביעת חוב.
לאור כל האמור ובמסגרת ניהול הליך מול רשות המיסים המסרבת לתת אישור מס שבח הנדרש לרישום בפנקסי המקרקעין, ניתן לחייבה למסור את אישור המס ובכך לאפשר רישום הנכס על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.