ס' 66 לפקודת השותפויות קובע, כי "(א) שותפות רשומה לפי פקודה זו היא תאגיד, ויכולה לתבוע ולהיתבע בשמה הרשום, לפיכך לשותפות רשומה יש אישיות משפטית.
ס' 4 לפקודת השותפויות (רישום חובה) קובע, כי "שותפות שנתכוננה לשם ניהול עסק, חייבת ברישום לפי הוראות פקודה זו תוך חודש מן היום שנתכוננה; להוציא שותפות בין חקלאים לשם מיזם משותף בקשר עם עיבוד אדמה". שותפות חייבת רישום.
אם לשותפות רשומה יש אישיות משפטית, עולה השאלה מה לגבי שותפות לא רשומה? ס' 6 לפקודת השותפויות קובע, כי "שותפות החייבת ברישום ולא נרשמה כדין, דינו של כל שותף – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה; אולם אי-רישומה של שותפות לא ישפיע בשיקול אם השותפות קיימת ואם לאו" – כלומר הרישום לכשעצמו אינו מעלה ואינו מוריד ממעמדה המשפטי של השותפות. – זה קצת מבלבל כי ס' 66 קובע שרק שותפות רשומה היא בעלת אישיות משפטית. עד היום לא נקבע בפסיקה האם שותפות שאינה רשומה מהווה אישיות משפטית.