כלל הנוהג הוא, כי כל שיק לרבות המחאה בנקאית יש להפקיד בתוך פרק זמן של כחצי שנה מהתאריך המצוין בו אי עמידה בפרק זמן זה, חצי שנה או פחות מכך בהתאם לנסיבות, מצמיח לבנק ממנו נפדה השיק זכאות שלא לכבדו מהטעם שעבר זמנו. קיימת הנחה שגויה, כי אי הפקדת השיק במועדו גוררת התיישנות של השיק. אולם ,על פי החוק מדובר בטעות. על פי סעיף 96(א) לפקודת השטרות – תקופות התיישנות לצד לשיק (מוסר השיק והמוטב) שאינו מסב הינה 7 שנים, ולמסבים וליתר הצדדים החתומים על השטר המסבים תביעתם תתיישן בחלוף שנתיים מהיום בו נולדה לאוחז בשיק עילת התביעה.