בכדי לקבל קצבה בשל נכות שהינה תוצאה של תאונת עבודה, יש להוכיח כי היא נגרמה תוך כדי העבודה ועקב העבודה (יום העבודה מתחיל ביציאת העובד מביתו). אם תוכל להוכיח כן – קיימת זכאות לגמלה, החל מנכות בשיעור של 9% ומעלה. נכות עד לגובה של 19% מזכה במענק חד פעמי, ואילו נכות בגובה של 20% ומעלה מזכה בגמלה חודשית.
שיעור המענק או הגמלה תלויים בשיעור השתכרותך ערב הפגיעה בעבודתך. ככל ששכרך היה גבוה יותר הפיצוי יהיה גבוה יותר. הזכות לגמלת נכות מעבודה קמה אף אם תמשיך בעבודתך ואפילו אם שכרך לא נפגע כלל.