דירה או זכות חוזית לדירה אשר בנייתה טרם הסתיימה, אינה נכנסת להגדרת "דירת מגורים מזכה", ולפיכך אינה מזכה בפטור מכוח החוק. לצורך מימוש הפטור ממס שבח, יש להמתין שבניית הדירה תסתיים ושיונפק לכם טופס 4.