מהם סעדים זמניים ומתי כדאי להשתמש בהם?

מהם סעדים זמניים ומתי כדאי להשתמש בהם?

"מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין"

מהו סעד זמני?

סעד זמני נועד לשמר מערכת נסיבות הקיימת בעת הגשת התובענה שנועד להבטיח את קיומו התקין של ההליך או את ביצוע פסק הדין, ככל ויינתן. זהו בעצם סיוע שמגיש בית המשפט לתובע במסגרת התביעה האזרחית אשר נשאר בתוקף, באופן זמני, עד אשר תבורר התביעה ויינתן פסק דין, וכל עוד לא קיימת עילה לביטול הסעד הזמני שניתן.

מטרת הבקשה למתן סעד הזמני

מטרת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים בבית המשפט, ליצור ודאות דיונית, למנוע שרירותיות ולהגשים את העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, וזאת כדי להגיע לחקר האמת, ובסופו של דבר להשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך. כיום הדעה הרווחת היא שהסעד הזמני במקרים רבים יכול להשפיע ולהכריע את הכף בתביעה עצמה.

בקשה לסעד זמני תועיל לתובע במקרים בהם קיים חשש כי אם לא יינתן הסעד הזמני, התובע לא יוכל לקבל את הסעד לו הוא עתר במסגרת תביעתו.

התנאים שעל פיהם יתקבלו סעדים זמניים:

התקנות קובעות בתקנה 95, כי בית משפט מוסמך לתת סעד זמני שהתבקש במסגרת תביעה, לפי סוג הסעד המבוקש ולפי שלושת מבחנים עיקריים ומצטברים:

  • מבחן ראשון – קיימות ראיות מספקות לכאורה באשר לקיום עילת התביעה

בית המשפט בוחן האם לתובע אכן יש עילת תביעה ולא רק עילה לכאורה, דבר זה נובע מהסיבה כי בדרך כלל מתן סעד זמני הינו פגיעה בזכות הקניינית של הנתבע, טרם קבלת גרסתו לתובענה. משכך, הדרישה המהותית בשלב הראשון הינה קיומה של עילת תביעה.

  • מבחן שני – מתקיימים התנאים הנוגעים לסעד המבוקש – מאזן הנזקים הצפויים הן לתובע והן לנתבע בהתקבל הסעד או בדחייתו.

בית המשפט עושה מאזן נוחות, במסגרתו הוא שוקל את הנזק שייגרם לתובע אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם לנתבע אם יינתן הסעד הזמני.

  • מבחן שלישי – תום לב של התובע שהגיש את הבקשה לסעד הזמני – נחוץ לצורך הגשמת המטרה.

בית המשפט מוסיף ושוקל, את נחיצות הסעד הזמני להגשמת המטרה העיקרית ואם אין סעד אחר שנותן את המענה ופגיעתו מופחתת. בית המשפט בוחן בין היתר את תום ליבם של בעלי הדין, והאם הבקשה לסעד הזמני נעשתה בשיהוי.

התחייבות עצמית וערובה

בתקנות נקבעו מנגנוני הגנה כלפי הנתבע המחייבים את מבקש הסעד לצרף לבקשתו התחייבות עצמית וכן להפקיד ערבות מספקת לשיפוי בשל הנזק העלול להיגרם לנתבע כתוצאה ממתן הסעד הזמני. סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש וכן בערובה כמפורט:

  1. התחייבות עצמית – זוהי התחייבות של מבקש הסעד לפצות את מי שאליו מופנה הסעד הזמני, בשל כל נזק שייגרם עקב מתן הסעד הזמני אם יפקע הסעד או יצומצם היקפו.
  2. התחייבות עצמית של מבקש תצורף לבקשה ותהיה ערוכה לפי טופס המצוי בתוספת. התחייבות עצמית לא תהא מוגבלת בסכום, אלא אם ביהמ"ש הורה אחרת.
  3. הסעד הזמני ייכנס לתוקפו רק עם הפקדת כל הערובות שעליהן הורה ביהמ"ש, אלא אם ביהמ"ש הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

 

סעדים זמניים נפוצים –

חוק בתי המשפט מקנה סמכות כללית לבית המשפט לתת כל סעד אחר שימצע לנכון בנסיבות העניין.

  • צו מניעה זמני –

צו מניעה זמני, הינו צו אשר מונע ביצוע פעולה הקשורה בתביעה, באופן ישיר או בעקיפין והתוקף שלו למעשה עד סיום ההליך המשפטי או עד להוצאת צו מניעה קבוע.  מטרתו של צו המניעה הזמני הוא לשמור על המצב הקיים עד קבלת פסק דין בעניין זכויות הצדדים. הבקשה לצו מניעה זמני צריכה להיות מוגשת מוקדם ככל האפשר, ללא שיהוי ותוך זמן קצר מהמועד בו קם הצורך למתן הסעד, והיא ניתנת בדחיפות במעמד צד אחד.

  • צו עיכוב יציאה מהארץ –

צו עיכוב יציאה ניתן מחשש שמא הנתבע יברח מנשיאת עונשו, ויינתן רק אם קיים חשש ממשי כי בעל הדין עלול להימלט מהארץ ובכך יכשיל את ההליך המשפטי. בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ יכול להתלוות לאחת מהבקשות הבאות לסעד העיקרי: חוב בתיק הוצאה לפועל, פשיטת רגל, גירושין. צו זה הינו פגיעה ישירה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולכן נחשב מן החמורים ביותר.  משכך, על מתן הסעד להיות מידתי ולעמוד בתנאים מסוימים.

  • צו עיקול זמני –

צו עיקול זמני – זוהי פעולה משפטית שמטרתה הקפאה של המצב הקיים שמופנית נגד בעליו של נכס או מחזיק בו בכדי להגביל את הסחרות של הנכס ויכולת השימוש בו, וזאת כדי שהנתבע לא יוכל לסכל את פירעון החוב, וכדי שהתובע יוכל לממש את פסק הדין שניתן לטובתו. בבקשה לצו עיקול זמני בית המשפט צריך לעשות איזון אינטרסים על מנת לא לפגוע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, על מנת שזכות הקניין של אותו נתבע לא תפגע.

לא ניתן לבקש עיקול זמני בתביעות כמו: תביעה לפסק דין הצהרתי, תביעה לפינוי מקרקעין. – כאשר התביעה איננה תביעה לנכס או סכום כסף, העיקול אינו משרת את הסעד הסופי ולא יהא בו כדי להקל על מימושו של הסעד הסופי.

 

  • צו עשה –

צו עשה זהו צו אשר ניתן על ידי בית המשפט ומטרתו לשנות מצב קיים. ניתן לדרוש צו עשה כבקשה במסגרת הליך משפטי קיים, וניתן לדרוש צו עשה כסעד זמני ארעי עוד לפני הגשת התביעה אם התביעה תוגש בתוך 7 ימים ממועד מתן הצו.  בטרם יורה בית המשפט על צו עשה זמני, במשנה את המצב הקיים ואשר חופף לסעד שנדרש בתביעה עצמה, וזאת עוד בטרם ניתן הכרעה סופית.

סיכום:

גורלה של התביעה האזרחית מצוי במידה רבה בבקשות לסעדים זמניים. אי לכך, קיים צורך הכרחי להיעזר במשרד עורכי דין אשר יודע לפעול מהר ובאופן מקצועי להגשת בקשה למתן סעד זמני שכן, הגשת בקשה למתן סעד זמני אשר לא תתקבל על ידי בית המשפט יכול להוות סיכון ממשי כי כל התביעה תתייתר.

אנו במשרד עורכי דין און איל ינקו, ידועים במקצועיות שלנו וביכולת שלנו לפעול בדחיפות להגשת בקשות מתאימות לבתי המשפט בכדי לזכות בסעדים זמניים קריטיים לקיומו של הליך התביעה. על כן, הינכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: