תפקידו של מנהל העיזבון

מהו מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון הוא אדם המתמנה על ידי בית-המשפט, בית הדין הרבני או הרשם לענייני ירושה כנאמן או כמעין נאמן עבור אחר או אחרים (סעיף 78(א) לחוק הירושה). הוא ממלא חובותיו בכפוף להוראותיו של בית-המשפט, ובתחומים מוגדרים, לפי אישורו מראש.

מנהל העיזבון אמור לפעול על פי הוראותיו של בית-המשפט, ואינו אמור לפעול על פי הוראותיהם של היורשים או של צדדים מעוניינים אחרים, גם אם מינויו נבע מלכתחילה מפנייתו של מעוניין בדבר.

תפקידו של מנהל העיזבון מפורט בסעיף 82 לחוק הירושה הקובע :"מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העיזבון, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקוימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקוימת".

למעשה מנהל עזבון משמש בעל תפקיד וכ"ידו הארוכה של בית המשפט", ומשכך חלה עליו חובת  נאמנות וחובת זהירות. חובתו של מנהל עזבון לפעול בזהירות, ומתוך שקידה סבירה כלפי היורשים או צדדים שלישיים אחרים כגון נושי העיזבון. חובה זו נובעת גם מדיני השליחות  ומדיני הנזיקין, והיא חלה כחובה למעשה על כל מי שפועל בנכסי הזולת.

מי יכול להתמנות כמנהל עיזבון?

מנהל עיזבון יכול להיות אדם, עורך דין, תאגיד או נציג האפוטרופוס הכללי.

חוק הירושה  מסדיר את חובת הדיווח של מנהל העיזבון שמונה על ידי בית המשפט או בית הדין, ומסמיך את האפוטרופוס הכללי לפקח על כל פעולותיו של מנהל העיזבון בנוגע לניהול העיזבון.

מהו תפקיד מנהל העיזבון?

תפקידי מנהל העיזבון הם:

  • ריכוז נכסיו המנוח – לשם כך הוא רשאי לבצע פעולות חקירה, לזמן עדים והכל על מנת לאתר את כלל הרכוש.
  • על מנהל העיזבון לפרסם הודעה על קיומו של העיזבון ואם הותיר אחריו המנוח חובות, עליו לדאוג לפירעונם. רק לאחר מכן, תהא האפשרות לחלק ליורשים את יתרת הרכוש שנותר.
  • על מנהל העיזבון לשמור על ערכו של העיזבון ולכן, ניתנה לו סמכות להשקיע את כספי העיזבון, להשכיר נכסים ולבצע כל פעולה אחרת, אשר מטרתה לשמור על ערכו.
  • ניהול הליכים משפטיים בשם העיזבון, לדוגמה, כאשר ישנם כספים המגיעים לעיזבון, ועליו לנהל הליכי גבייה.

מתי יש צורך במנהל עיזבון?

ברוב המקרים, בעת פטירתו של אדם, היורשים הם אלו אשר דואגים לניהול העיזבון וחלוקתו.

אולם, ישנם מצבים בהם נדרש סיוע של אדם חיצוני, ניטרלי. במקרה שכזה יש צורך להגיש את הבקשה לערכאות המוסמכות למינוי מנהל עיזבון. האפשרות להגשת בקשה זו, פתוחה בפני כל יורש, היות שאין בחוק רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן למנות מנהל עיזבון. יחד עם זאת, ניתן להצביע על מספר מקרים נפוצים בהם נדרש בדרך כלל מינוי זה:

  • מחלוקת בין היורשים – כאשר אין הסכמה בין היורשים באשר לאופן חלוקת העיזבון.
  • במצב שבו אחד או יותר מן היורשים הוא חסוי, קטין או נעדר וישנה מורכבות בחלוקת העיזבון בשל סוגיית הכשרות המשפטית של אותו יורש.
  • במקרים בהם המנוח כלל בצוואה מטרה ציבורית והיורשים מתקשים ליישם מטרה זו.

הבקשה למינוי מנהל עיזבון יכולה שתוגש על ידי מי מהיורשים, על ידי נושה וכן על ידי האפוטרופוס הכללי. מנהל העיזבון יתמנה מי שהמנוח ציין בצוואה כמנהל עיזבון, אלא אם כן סבר הגורם לו הוגשה הבקשה, כי הוא אינו יכול למלא את תפקידו, למשל כאשר יש ניגוד עניינים ועל כן לא יוכל מנהל העיזבון לשמור על ניטרליות במילוי תפקידו.

אם המנוח לא ציין בצוואתו מי יהיה מנהל העיזבון, או כי מדובר על ירושה על פי דין, ימונה בד"כ מי שהיורשים מסכימים על מינויו. בהעדר הסכמה, בית המשפט ימנה את מנהל העיזבון.

 פקיעת משרתו של מנהל לעיזבון

מנהל עיזבון יסיים את תפקידו רק באישור בית המשפט.

סעיף 92 לחוק הירושה, אשר כותרתו "פקיעת המשרה", קובע בזו הלשון:

"(א) מנהל עזבון רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.

(ב) בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעונין בדבר, או מיוזמת עצמו, לפטר מנהל עזבון אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

(ג) משרתו של מנהל עזבון פוקעת אם אישר בית המשפט שסיים תפקידו ומן היום שנקבע לכך באישור" . 

עפ"י האמור בסעיף 92 (ב) לחוק הירושה, "מעוניין בדבר" או בית המשפט עצמו, יכולים ליזום פיטוריו של מנהל עיזבון.

העילות לפיטורין עפ"י סעיף 92 (2) לחוק הירושה הינן רבות. זאת ניתן ללמוד מהמילים "אם ראה בית-המשפט סיבה…". יחד עם זאת, אין פירוש הדבר שיש שיקול דעת בלתי מוגבל לבית-המשפט להורות על פיטורי מנהל עזבון, שכן הוא נדרש להצביע על הסיבה שגרמה לפיטורין. הסיבה צריכה להיות דומה לזו אשר מוזכרת מפורשות בסעיף, דהיינו שמנהל העזבון "לא מילא את תפקידו כראוי".

אם אתם מחפשים עורך דין ניהול עיזבונות מקצועי ושירות אישי בתחומי ירושה, צוואות ועיזבונות, משרדנו עומד לרשותכם.

ליצירת קשר מלאו פרטים

זמינות מיידית: 072-394-5434

מאמרים אחרונים

התחברו אלינו

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: