לעיתים קורה שבעלי החברה מעוניינים לפרק את החברה מרצונם החופשי ומגיעים להחלטה שכזו במסגרת אסיפה כללית של החברה. להבדיל מפירוק חברה בידי בית משפט, הרי שכאן מדובר על החלטות שנלקחות מחוץ לכותלי בית המשפט.
בסופו של תהליך זה, תחוסל החברה לפי הגדרת המחוקק והיא לא תחוב באגרות לרשם החברות בעתיד. זאת ועוד, במהלך הפירוק ניתן לבקש פטור מאגרות אפילו בדיעבד, כל זמן שמגישים דוח של רואה חשבון ואישור ממס ערך מוסף שמצהיר על אי פעילות של החברה בשנים הקודמות כפי שדורש רשם החברות, הוא הגוף המוסמך על פי חוק החברות.

פירוק חברה מרצון ב 10 שלבים

1. בשלב הראשון יש להגיש תצהיר אי כושר פירעון. יש לחתום על התצהיר בפני עורך דין ובכך להתחייב שהחברה תוכל לפרוע את כל חובותיה בתוך שניים עשר חודשים מיום פירוק בחברה. על התצהיר להיות חתום על ידי רוב המנהלים או הדירקטורים בחברה, כפי שהם מופיעים ברשומות של הרשם. במידה ופרטי הדירקטורים אינם מעודכנים אצל הרשם, הרי שיש למלא טופסי 6 בהתאם לתקנות החברות.
2. בשלב הגשת תצהיר אי כושר פירעון, ירשם אצל רשם החברות שסטטוס החברה הוא 'לקראת פירוק'.
3. בשלב זה ולא לפני הגשת התצהיר ישלחו הזמנות לכינוס אסיפה כללית. באסיפה הכללית תתקבל ההחלטה על מינוי מפרק לחברה ועל פירוק החברה מרצון.
4. האסיפה תיוועד על ידי פרסום ברשומות לא יאוחר מעשרים ואחד יום מיום משלוח ההודעה על כינוס האסיפה.
5. פרוטוקול האסיפה ישלח לרשם החברות כשהוא כולל תאריך, פרטי המפרק ותצהיר על הסכמתו לקחת על עצמו תפקיד זה. ניתן למנות מפרק ולהודיע על כך לרשם החברות עוד בטרם נתקבל ממנו אישור על רישום תצהיר אי כושר פירעון, אך יחד עם זאת במקרה שיפסל התצהיר מסיבה כזו או אחרת, יהא על החברה להתחיל את התהליך כולו מהתחלה.
6. ההחלטה על מינוי מפרק ועל פירוק החברה מרצון תפורסם ברשומות בתוך שבעה ימים.
7. תפקיד המפרק הינו לפעול לכינוס כל הנכסים של החברה ולסלק באמצעותם את החובות שלה לפני שמחסלים אותה באופן סופי ומוחלט.
8. בשלב זה יש להכין דו"ח פירוק סופי לחברה בפירוק מרצון, דבר שנעשה על ידי המפרק של החברה. הדוח מציג את המתווה לפירוק החברה ומפרט את גורלם של הנכסים שלה. כמו כן, על הדו"ח להתייחס גם לעניין האגרות והפטור מאגרות, במידה וישנה זכאות, בהתאם לאישורים הקבועים בחוק. הדו"ח יוצג ויאושר באסיפה הכללית.
9. שבוע ימים לאחר האסיפה הכללית של החברה העומדת לפירוק מרצון יוגש הדו"ח לרשם החברות בצירוף האישורים הדרושים: אישור מס הכנסה, אישור מע"מ, תצהיר דירקטורים של החברה מאושר ע"י עורך דין.
10. עם הגשת הדו"ח הסופי הוא ירשם ברישומיו של רשם החברות ושלושה חודשים לאחר רישום זה תחשב החברה כמחוסלת.

חברה מפרת חוק

נהוג לחשוב שהכרזה על פירוק חברה מרצון עוצר הליכי גביה, עיצומים או הכרזה על חברה מפרת חוק, אך חשוב לדעת שלא כך הוא ורשם החברות רשאי לסרב לבקשות של החברה לבצע פעולות לפי הצורך עקב ההכרזה על החברה כמפרת חוק.
עם זאת, לאחר הגשת בקשה מנומקת היטב והגשת מסמכים, אישורים והוכחות נדרשות יכול רשם החברות לבחון אם יש מקום לתת אישור והסכמה לביצוע פעולה ספציפית הנדרשת להמשך התהליך של פירוק החברה מרצון.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: